Green Service

Green Product Consultant

เราให้บริการครอบคลุมในทุกความต้องการของลูกค้า
We provide a comprehensive service to address all requirements of our potential customers

01

Green Product Consultant

บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว รวมถึงการใช้งานสินค้า ครอบคลุมทั้งสินค้า SCG และสินค้าอื่นๆ ทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง และงานตกแต่ง รวมถึงการแนะนำสินค้าที่ได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ

This service offers advice on the use of building materials for green building and the use of SCG products and other products in structural and decorative applications, as well as recommendation on eco-labeled products.

02

Project Feasibility Study

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ต้องการขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว โดยการตรวจสอบโครงสร้างการออกแบบตัวอาคารและระบบการบริหารจัดการอาคาร จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางเพื่อการผลักดันให้รูปแบบอาคารเป็นไปตามแบบมาตรฐานอาคารเขียวที่ถูกต้อง

This service offers a study of project feasibility to obtain green building certification by assessing the project design and its system operation, analyzing findings and delivering a strategy to achieve the sustainable design and construction in accordance with the green building standard.

03

Green Building Certification

บริการให้คำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียวทั้งตามมาตรฐาน LEED และ TREES แบบครบวงจร พร้อมจัดทำเอกสารในการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

This is an integrated consultancy service for green building rating systems including LEED and TREES standards. The service also includes documentation for green building certification.

04

Building Energy Modeling

บริการจำลองสภาพการใช้พลังงานของอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น eQuest, TRACE700, HAP และ BEC เพื่อทำ Building Energy Modeling ของตัวอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานอาคารเขียว

This service offers the computer-based building energy simulation to support the design and operation of high performance buildings and assure the green building standard compliance.

05

Energy Saving Measurement and Verification

บริการตรวจสอบผลการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยให้อาคารที่ลงทุนด้านการประหยัดพลังงานตามแบบของอาคารเขียว ได้ทราบถึงผลการประหยัดพลังงานของอาคารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

This service provides our customer in-depth information on the energy conservation performance of a green building to assess if its energy saving target has been achieved.

greenserivce-06

Commissioning

บริการทดสอบและปรับแต่งระบบของอาคาร เพื่อให้เจ้าของโครงการได้มั่นใจว่าระบบของอาคารสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานอาคารเขียว

The purpose of commissioning and configuration services is to ensure the building system is installed and operates in accordance with the owner’s project requirement and design intent.

07

Energy Audit

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อการเสนอมาตรการอนุรักษ์ ทำให้มีข้อมูลที่จะตัดสินใจลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคารที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน

The purpose of energy audit and analysis services is to propose a conservation measure allowing informative decision on energy conservation investment for an occupied building.