FAQ

มาตรฐานอาคารเขียวมีแต่ LEED และ TREEs หรือไม่?

มาตรฐานอาคารเขียวมีมากกว่า 30 มาตรฐาน จากนานาประเทศทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานอาคารเขียวของประเทศอังกฤษคือ BREEAM มาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสิงคโปร์คือ Green Mark เป็นต้น เหตุผลที่แต่ละประเทศต้องมีมาตรฐานเป็นของตนเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละที่แตกต่างกันไป โดยประเทศหนึ่งอาจจะนำมาตรฐานของอีกประเทศหนึ่งมาปรับให้เหมาะสมกับประเทศตนเอง แล้วประกาศใช้ เพื่อให้โครงการที่สร้างในประเทศนั้นๆเกิดความคล่องตัวในการขอรับรองมาตรฐานมากที่สุด

LEED และ TREEs ต่างกันอย่างไร?

LEED และ TREEs ต่างก็เป็นมาตรฐานอาคารเขียวเหมือนกันทั้งคู่ ต่างกันที่ LEED เป็นมาตรฐานอาคารเขียวที่เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน TREEs เป็นมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทย ซึ่งมาตรฐานของแต่ละประเทศ ไม่ได้จำกัดให้ใช้เฉพาะภายในประเทศของตนเองเท่านั้น ดังนั้นโครงการในประเทศไทย จึงสามารถขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศอื่นๆได้ด้วย

มาตรฐานอาคารเขียวคืออะไร?

มาตรฐานอาคารเขียว คือ มาตรฐานของอาคารที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรหรือภาครัฐ ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้งานอาคาร มาตรฐานอาคารเขียวเหมือนกับมาตรฐานอื่นๆที่ต้องมีผู้ตรวจสอบให้อาคารนั้นๆเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

faq1

FAQ คืออะไร

FAQ หรือ Frequently Asked Question คือคำถามที่พบบ่อย  เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยๆ  จึงรวมเอาไว้ที่นี่เพื่อง่ายแก้การสืบค้น