เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ คณะผู้บริหารจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมอาคาร SCG 100th Year Building