เมื่อวันที่ 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ให้เกียรติศึกษาดูงาน อาคารต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม อาคาร เอสซีจี 100 ปี