นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมอาคารต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน LEED Platinum Certified – อาคาร เอสซีจี 100 ปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558