เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ได้เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการออกแบบอาคาร เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาคารเอสซีจี 100 ปี อาคารที่ได้การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED ในระดับ Platinum