เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวีไกร ศรีหิรัญ นำคณะนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม อาคาร SCG 100th Year Building อาคารต้นแบบ เคารพต่อธรรมชาติ นอบน้อมต่อสังคม LEED Platinum Certified Building