%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95

SCG Green Building Solution ร่วมต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาอาคารเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม