อาคารสำนักงานใหญ่ 1, 2 และอาคาร 5 ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ได้การรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการปรับปรุงอาคารใช้งาน (The Leadership in Energy and Environmental Design for Existing Buildings : Operations & Maintenance – LEED EB:OM) ระดับสูงสุด LEED Platinum จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : (USGBC) เป็นรายแรกในอาเซียน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่มีความเข้มข้นและเป็นที่ยอมรับระดับโลก