นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ นางป้อมเพชร สาริบุตร ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด สาขาปากช่อง ทำพิธีเปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการ Eco Dealership Outlet แห่งแรกที่จัดสร้างภายใต้การตรวจประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจากสถาบันอาคารเขียวไทย ณ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด สาขาปากช่อง เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานและการบริการให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยมี นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ Eco Dealership Outlet เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในการยกระดับมาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด การประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการตรวจประเมิน Thai Green Building Certification ที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันอาคารเขียวไทย* เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Fully Integrated CSR Across Value Chain) ผ่านการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่าย โดยได้เปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet เป็นแห่งแรก ณ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มาตรฐาน Eco Dealership Outlet ของโตโยต้า ประกอบด้วยแนวคิด การประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) โดยจะให้ความสำคัญในการก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการ ดังนี้

การจัดวางผังอาคารและภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดความร้อนภายในบริเวณอาคาร
การอนุรักษ์น้ำ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ และ การเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทดแทนน้ำประปา
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งจากระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง การออกแบบผังอาคารให้มีความสว่างของแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติควบคุมแผงไฟ
การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดและสะท้อนความร้อนสู่อาคาร ทั้งทางผนัง กระจก และหลังคา
การควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ทั้งการป้องกันมลภาวะจากภายนอก และการป้องกันไม่ให้มลภาวะที่เกิดภายในอาคารไหลเข้าสู่ระบบปรับอากาศ รวมถึงการหลีกเลี่ยงวัสดุที่มีสารพิษภายในอาคาร
การดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet นี้ ถือเป็นการยกระดับการดำเนินงานของโชว์รูมและศูนย์บริการ ที่โตโยต้าผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้แก่ชุมชนในโอกาสที่โตโยต้าได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 50 ปี จากเดิมที่มีการกำหนดให้ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทุกรายดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ซึ่งมาตรฐานใหม่นี้ นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และลดการปล่อยมลพิษแล้ว ยังรวมถึงการปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ทำให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี นำมาซึ่งแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีไปสู่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 นี้ โตโยต้ามีแผนจะเปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet แห่งใหม่อีก 6 แห่ง อีกทั้งยังมีแผนการผลักดันโชว์รูมและศูนย์บริการที่มีอยู่จำนวน 334 แห่งในปัจจุบัน ให้เลือกพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet เท่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง และ การควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ต่อไป