tyt

Toyota Asia Pacific ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาคาร SCG 100 ปี ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา