Eco labels

นอกจากเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวที่ใช้ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารแล้ว ยังมีเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ประเมินผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเกณฑ์พิจารณาจะดูตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดเมื่อหมดอายุใช้งาน โดยมีสถาบันหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่สถาบันหรือองค์กรนั้นๆ กำหนด เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันและองค์กรต่างๆ เพื่อตอบสนองแนวปฏิบัติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย และการสนับสนุนสังคม โดยมีฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น SCG Eco value, Green Label, Carbon Label, Water Mark, WELS, MS mark และ CE Marking

SCG ECO VALUE

"SCG Eco Value" คือ ฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีลักษณะพิเศษ ดีกว่ากระบวนการผลิตของธุรกิจในลักษณะเดียวกัน อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 ทั้งนี้ สินค้าที่จะได้รับฉลาก SCG Eco Value ต้องผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการของเอสซีจี

GREEN LABEL

"ฉลากเขียว"คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเครื่องมืออนุรักษ์ธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน ซึ่งให้การรับรองโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

CARBON REDUCTION

"Carbon Reduction Label" คือฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

CARBON FOOTPRINT

"Carbon Footprint Label" คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Carbon Footprint Reduction

"Carbon Footprint Reduction Label" ฉลากแสดงปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เทียบกับปีฐาน