TREES CRITERIA

หลักเกณฑ์ในการประเมินระดับการรับรองอาคารเขียวไทย

การบริหาร
จัดการอาคาร

ผังบริเวณ
และภูมิทัศน์

การประหยัดน้ำ

พลังงาน
และบรรยากาศ


วัสดุและทรัพยากร
ในการก่อสร้าง

คุณภาพของ
สภาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร

การป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม

การบริหารจัดการอาคาร

การดำเนินการเข้าสู่การเป็นอาคารเขียวจะไม่สามารถสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือของทุกฝ่าย การแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลพิษให้กับบริบทโดยรอบ นับเป็นวิธีการสื่อสารที่ดีกับสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่าย การเป็นอาคารเขียวนั้นต้องมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการทั้งในส่วนของการใช้งานคือการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้อาคารเพื่อให้ใช้งานอาคารได้ยอ่างถูกต้อง การวางแผนการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาอาคารอย่างหมาะสม และการตรวจสอบ และประเมินตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

ผังบริเวณและภูมิทัศน์

การเลือกพื้นที่ก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสมเป็นกระบวนการขั้นแรก ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการก่อสร้างอาคารใหม่ คะแนนในหมวดนี้เน้นการคำนึงถึง การหลีกเลี่ยง และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบวางผังอาคาร การออกแบบ และก่อสร้างภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกอาคาร การเลือกวัสดุและวัสดุพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

การประหยัดน้ำ

การประหยัดน้ำประปา และการใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต การเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปจะช่วยลดการใช้น้ำประปาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในบางส่วนของโครงการเพื่อทดแทนน้ำประปาและการติดตั้งมาตวัดน้ำย่อย ที่ช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พลังงานและบรรยากาศ

TREES-NC ให้คะแนนสูงสุดสำหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศ โดยครอบคลุม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบปรับอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศและภาวะเรือนกระจกหากไม่เลือกสารทำความเย็นที่เหมาะสม

วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง

ขยะซึ่งเกิดจากภาคการก่อสร้างนั้นมีปริมาณมากทั้งจากกระบวนการการใช้งานอาคารและกระบวนการก่อสร้างอาคาร อีกทั้งการก่อสร้างอาคารนั้นจำต้องใช้ทรัพยากรเป็นปริมาณมหาศาล ซึ่งทั้งขยะและการใช้ทรัพยากรส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของมลภาวะและการทำลายธรรมชาติ

คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร

เกณฑ์การประเมินในส่วนของสภาพแวดล้อมภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้าน สภาวะน่าสบาย แสงธรรมชาติ และวิว ตลอดจนคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ไม่มีการสะสม ของสารพิษหรือสิ่งปนเปื้นต่างๆ โดยการกำหนดแนวทางการออกแบบและเลือกใช้ระบบอาคารที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย

การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างเป็นมาตรการสำคัญที่จำเป็นที่ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการอกกแบบและก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศวิทยา และสุขภาวะและสุขภาพของมนุษย์

นวัตกรรม

แม้ว่า TREES จะมีเกณฑ์การประเมินประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมแต่ยังมีประเด็นที่สำคัญอีกมากมายไม่ได้ถูกระบุไว้ในเกณฑ์ TREES หมวดนวัตกรรม จึงเป็นหมวดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่เข้าร่วมประเมินได้นำเสนอหัวข้อคะแนนที่เหมาะกับโครงการของตน เพื่อทำคะแนนในหมวดนี้ นอกจากนี้การทำคะแนนในหมวด GI ยังสามารถทำได้ด้วยการทำคะแนนพิเศษตามที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อคะแนน โดยคะแนนพิเศษเหล่านี้จะทำได้เมื่อสามารถแสดงประสิทธิภาพตามหมวดต่างๆเกินกว่าที่ระบุไว้ระดับหนึ่ง