TREES CRITERIA

การบริหารจัดการอาคาร

ผังบริเวณและภูมิทัศน์

การประหยัดน้ำ

พลังงานและบรรยากาศ


วัสดุและทรัพยากร

คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม

1. การบริหารจัดการอาคาร

มีการแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษให้กับบริบทโดยรอบ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการทั้งในส่วนของการก่อสร้างและการใช้งาน การวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอาคารอย่างเหมาะสมและการตรวจสอบและประเมินตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

2. ผังบริเวณและภูมิทัศน์

การเลือกพื้นที่ก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสมเป็นกระบวนการขั้นแรกที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการก่อสร้างอาคารใหม่ ในหัวข้อนี้เน้นการคำนึงถึง การหลีกเลี่ยง และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบวางผังอาคาร การออกแบบและก่อสร้างภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกอาคาร การเลือกวัสดุและวัสดุพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

3. การประหยัดน้ำ

การประหยัดน้ำประปาและการใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต การเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปจะช่วยลดการใช้น้ำประปาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในบางส่วนของโครงการเพื่อทดแทนน้ำประปา และ การติดตั้งมาตรวัดน้ำย่อย ก็ช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พลังงานและบรรยากาศ

ครอบคลุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร, ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ และการเลือกใช้สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศเป็นต้น

5. วัสดุและทรัพยากร

ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะให้ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ และส่งเสริมการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกด้วย

6. คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้าน สภาวะน่าสบาย แสงธรรมชาติ และส่งเสริมการเห็นทัศนียภาพนอกอาคาร ตลอดจนคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี เลือกใช้ระบบอาคารที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย

7. การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบนิเวศวิทยา และสุขภาวะและสุขภาพของมนุษย์

8. นวัตกรรม

หมวดนวัตกรรม เป็นหมวดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่เข้าร่วมประเมินได้นำเสนอ หัวข้อคะแนนที่เหมาะกับโครงการของตน เพื่อทำคะแนนในหมวดนี้ นอกจากนี้การทำคะแนนในหมวด GI ยังสามารถทำได้ด้วยการทำคะแนนพิเศษตามที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อคะแนน โดยคะแนนพิเศษเหล่านี้จะทำได้เมื่อสามารถแสดงประสิทธิภาพตามหมวดต่างๆ เกินกว่าที่ระบุไว้ระดับหนึ่ง