TYPE OF TREES

ปัจจุบันมาตรฐานอาคารเขียวไทย ให้การรับรองอาคารประเภทเดียวคือ อาคารก่อสร้าง และปรับปรุงโครงการใหม่ (New Construction and Major Renovation)


TREES มีการรับรองคุณภาพ 4 ระดับ

หากระดับการรับรองคุณภาพยิ่งสูง อาคารจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากและยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วย

ได้รับการรับรอง
30-37
คะแนน
ระดับเงิน
38-45
คะแนน
ระดับทอง
46-60
คะแนน
ระดับแพลททินัม
61-85
คะแนน
จากคะแนนเต็ม
85
คะแนน