WHAT IS LEED

มาตรฐานการประเมินอาคารเขียว ที่ได้รับการยอมรับ แพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก
จาก U.S. Green Building Council (USGBC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร
และช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของผู้ใช้อาคาร โดยคำนึงตลอดวงจรชีวิตของอาคาร

LEADERSHIP IN ENERGY AND
ENVIRONMENTAL DESIGN

คือ ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้อย่าง แพร่หลายทั่วโลก ถูกพัฒนาโดยองค์กรของสหรัฐอเมริกา