GREEN BUILDING MISSION

จากวิสัยทัศน์ ต่อยอดสู่ภารกิจของหน่วยงานที่พร้อมเดินหน้าให้การสนับสนุนทุกแนวคิดเรื่องอาคารเขียวอย่างเป็นรูปธรรม


เพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
จึงได้มีการสนับสนุนการพัฒนาอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ชื่อ SCG Green Solution ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาสำหรับ
การนำผลิตภัณฑ์ของเอสซีจีหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องไปใช้ตามข้อกำหนด
ของมาตรฐานอาคารเขียว