C303 ซานตานา โถปัสสาวะชาย ชนิดน้ำเข้าด้านบน

พื้นที่ใช้งาน : ห้องน้ำ

▪ ท่อน้ำทิ้งถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับโถ ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น ▪ โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง ▪ ขนาด : 475 x 355 x 725 มม. ▪ ท่อน้ำทิ้ง : ออกผนัง, ระยะ 490 มม.

No. Barcode Size More Infomation
01.8852425500007475 x 355 x 725 mmClick Here
T TREES
-

mr

 
% of Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
-
Manufacturing Location
-
Labelling
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.

wc

 
WC Option 1 Flow Rate
1.5 lpf
WC Option 2 Flow Rate
1.5 lpf

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้งาน
*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์