คอนกรีตงานฐานราก - เสา - คาน

พื้นที่ใช้งาน : งานโครงสร้าง

เหมาะสำหรับอาคารขนาดกลาง มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 240-280 กก./ตร.ซม.

No. Barcode More Infomation
01.8852401900890Click Here
T TREES
-

mr

 
% of Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
90%
Manufacturing Location
Thailand
Labelling
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้งาน
*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์