C31217 ริเวียร่า โถปัสสาวะชายไฮยีน ชนิดน้ำเข้าด้านบน

พื้นที่ใช้งาน : ห้องน้ำ

▪ โถปัสสาวะชาย Hygiene ลดคราบ ทำความสะอาดง่ายยิ่งกว่า ▪ โถปัสสาวะชายขนาดกลางชนิดแขวนผนัง พร้อมท่อน้ำทิ้ง ▪ มาตรฐาน : มอก. 795-2544 ▪ โถปัสสาวะชาย : ชนิดแขวนผนัง ▪ ขนาด : 320 x 350 x 680 มม. ▪ ท่อน้ำทิ้ง : ออกผนัง, ระยะ 470 มม

No. Barcode Size More Infomation
01.8852425507358320 x 350 x 680 mmClick Here
T TREES
-

mr

 
% of Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
-
Manufacturing Location
-
Labelling
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.

wc

 
WC Option 1 Flow Rate
1.5 lpf
WC Option 2 Flow Rate
1.5 lpf
L3 LEED V.3
-

we

 
Flow Rate
1.5 lpf
L4 LEED V.4
-

we

 
Flow Rate
1.5 lpf

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้งาน
*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์